Raport EBI nr 11/2018

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_1Q_2018_15_05_2018.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-05-15 11:01

Raport EBI nr 10/2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki w dniu 11 maja 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Do składu Rady Nadzorczej Emitenta powołano pana Mariusza Gudyna.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik:
ackerman-mg.pdf

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-05-11 15:48

Raport EBI nr 9/2018

Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zarząd ACKERMAN S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”) w dniu 9 kwietnia 2018 r. podjęło uchwałą nr 7 w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Na wypłatę dywidendy postanowiono przeznaczyć kwotę 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), co stanowi 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki.

Zarząd informuje, że dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, w liczbie 1.000.000 (słownie: jeden milion). ZWZA postanowiło, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 16 kwietnia 2018 r. (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 kwietnia 2018 r.), a termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 18 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-04-10 13:28

Raport EBI nr 8/2018

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 9 kwietnia 2018 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 kwietnia 2018 roku.

Załącznik:
ACK_ZWZA_09.04.2018.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-04-09 13:20

Raport EBI nr 7/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Pan Maciej Skórkiewicz w dniu 15.03.2018 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień złożenia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-03-15 13:01

Raport EBI nr 6/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 kwietnia 2018 r.

Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załączniki:
1. ack-wza-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-ackerman-sa-9.04.2018.pdf
2. projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-ackerman-sa-9.04.2018.pdf
3. ack-wza-informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-i-liczbie-glosow.pdf
4. ack-formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-jedn-org.pdf

5. ack-formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-os.fizyczne.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2018-03-12 13:16