Raport ESPI nr 20/2020

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r.:
1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 800.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 800.000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 80%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-07-01 10:08

Raport ESPI nr 19/2020

Istotne zamówienie - Urugwaj

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku otrzymał zamówienie w wysokości 47.200 EUR od Klienta z Urugwaju („Klient”).

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówienia będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-06-25 10:46

Raport ESPI nr 18/2020

Istotne zamówienie - Czechy

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku otrzymał zamówienie w wysokości 27.033,6 EUR od Klienta z Czech („Klient”).

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówienia będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-06-23 09:28

Raport ESPI nr 17/2020

Istotne zamówienie - Holandia

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku otrzymał zamówienie w wysokości 203.334 EUR od Klienta z Holandii („Klient”).

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówienia będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-06-15 16:02

Raport ESPI nr 16/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załącznik:
1. ACK_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 30.06.2020.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 30.06.2020.pdf
3. ACK_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow.pdf
4. ACK – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-06-04 15:17

Raport ESPI nr 15/2020

Spłata kredytu w rachunku bieżącym

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 20 marca 2020 r. spłaciła w całości kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000 zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-03-23 20:32