Raport ESPI nr 15/2020

Spłata kredytu w rachunku bieżącym

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 20 marca 2020 r. spłaciła w całości kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000 zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-03-23 20:32

Raport ESPI nr 14/2020

Uzyskanie certyfikatu FSC

Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka dniu dzisiejszym otrzymała Certyfikat pochodzenia produktu („Certyfikat”) nadany przez niezależną organizację certyfikującą Control Union Certifications (CUC) w ramach programu międzynarodowej certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (FSC). Certyfikat umożliwia sprzedaż wyrobów drzewnych, stosując najwyższe standardy w zakresie gospodarki proekologicznej. Podstawowym warunkiem uzyskania Certyfikatu jest zaopatrywanie się Spółki u dostawców prowadzących ekologiczną gospodarkę leśną.

Uzyskanie certyfikatu jest realizacją strategii mającej na celu zwiększenie skali działalności Spółki poprzez rozszerzenie oferty o produkty budowlano-ogrodnicze z drewna co pozwoli na zmniejszenie sezonowości sprzedaży i dywersyfikację oferty produktowej Emitenta.

Szacowana wartość sprzedaży produktów z drewna w sezonie 2020 to 1,5 mln zł.

Celem Zarządu jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów budowlano-ogrodniczych na poziomie 10 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-03-20 12:32

Raport ESPI nr 13/2020

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2020 roku otrzymał zamówienie od jednej z największych sieci DIY w Niemczech („Klient”).

Zamówienie obejmuje dostawy pieców kominkowych do wszystkich sklepów Klienta w trzecim kwartale 2020. Wartość zamówienia to 635.152 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-03-20 11:14

Raport ESPI nr 12/2020

Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) stosownie do przepisu art. 70 pkt. 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 26 lutego 2020 r. otrzymał od DMS Holding Sp. z o.o. korektę zawiadomienia z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A., o którego otrzymaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Jak wskazano w korekcie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A. korekta została przesłana w związku z omyłkowym nieuwzględnieniem w zawiadomieniu z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A., skierowanym przez DMS Holding sp. z o.o. jako podmiot dominujący, pośredniego udziału w liczbie głosów posiadanego przed podmiot zależny, stosownie do art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka DMS Holding sp. z o.o. przekazała korektę Zawiadomienia.
Korekta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
Zawiadomienie_DMS_korekta.pdf

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-02-26 15:19

Raport ESPI nr 11/2020

Umowa o współpracy

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 roku zakończył negocjacje i podpisał umowę o współpracy z producentem drewnianych produktów budowlano-ogrodniczych („Dostawca”).
Podpisanie umowy jest realizacją strategii mającej na celu zwiększenie skali działalności poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty pod własną marką. Nawiązanie współpracy w zakresie produktów budowlano-ogrodniczych pozwoli jednocześnie na zmniejszenie sezonowości sprzedaży Emitenta i dywersyfikację oferty produktowej.

Szacowana wartość sprzedaży w sezonie 2020 to 1,5 mln zł. Celem Zarządu jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów budowlano-ogrodniczych na poziomie 10 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie nowego dostawcy i rozszerzenie oferty o produkty drewniane będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki oraz dywersyfikację działalności.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Dostawcą może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-02-25 19:38

Raport ESPI nr 10/2020

Istotne zamówienie - Urugwaj

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku otrzymał zamówienie w wysokości 61.680 EUR od Klienta z Urugwaju („Klient”).

Jest to pierwsze z zaplanowanych na sezon 2020 zamówienie od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 120.000 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówień będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-02-14 10:02