Raport ESPI nr 11/2021

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 6 – 9 kwietnia 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 800 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 15,74 zł.

Emitent posiada łącznie 61.390 akcji własnych stanowiących 6,139 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 6 – 9 kwietnia 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210406_09.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-11 21:26

Raport ESPI nr 10/2021

Zakup udziałów w spółce ACKERMAN Sp. z o.o.

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku podpisał umowy zakupu od osoby fizycznej i podmiotu prawnego 100 udziałów w ACKERMAN Sp. z o.o. Stanowią one 100% udziałów i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ACKERMAN Sp. z o.o. Wartość nominalna zakupionych udziałów wynosi 5.000 zł, wartość zakupu wyniosła 5.000 zł.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu wydzielenie dotychczasowej działalności produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych do spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o.

Jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie stworzenia działającej na rynku fotowoltaiki grupy kapitałowej WAT S.A. opartej na podmiocie dominującym wraz ze spółkami zależnymi, o czym Emitent informował w komunikacie ESPI 2/2021.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-06 20:01

Raport ESPI nr 9/2021

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 590 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,059 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 15,21 zł.

Emitent posiada łącznie 60.590 akcji własnych stanowiących 6,059 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210329_0401.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-02 14:54

Raport ESPI nr 8/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załączniki:
1. ACK_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 26.04.2021.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 26.04.2021.pdf
3. ACK_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_30.03.2021.pdf
4. ACK – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-03-30 21:18

Raport ESPI nr 7/2021

Zaprzestanie odbioru zamówionych towarów DIY Polska

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2021 roku otrzymał informację od trzech głównych odbiorców z Polski („DIY”).

Informacja dotyczy zaprzestania odbioru zamówionych towarów.

Decyzje te zostały podjęte przez DIY w związku z wprowadzeniem zakazu działalności gospodarczej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w tym w marketach budowlanych.

W ocenie Zarządu Spółki wstrzymanie odbioru zamówionych towarów będzie miała negatywny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-03-26 14:20

Raport ESPI nr 6/2021

Istotne zamówienie Niemcy

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lutego 2021 roku otrzymał zamówienie od Klienta z Niemiec („Klient”).

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w drugim i trzecim kwartale 2021 roku. Wartość zamówienia to 548.124 EUR i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-02-19 14:54