Raport ESPI nr 1/2020

Zakończenie skupu akcji w ramach drugiego zaproszenia

Zarząd spółki pod firmą Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 92/2019 informującego o skierowaniu drugiego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, informuje że w okresie 18 grudnia 2019 – 15 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała oferty sprzedaży 867.509 (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć) akcji Spółki za cenę jednej akcji wynoszącą 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) („Oferty sprzedaży”). W związku z powyższym w dniu dzisiejszym, tj. 16 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji, zgodnie z zasadami określonymi w treści trzeciego zaproszenia (stopa redukcji wyniosła 94,24%) i przyjął Oferty Sprzedaży uwzględniając dokonaną redukcję.

Rozliczenie transakcji nabycia 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych przez Spółkę za cenę jednej akcji wynoszącą 12 zł (słownie: dwanaście złotych) za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-01-16 19:56

Raport ESPI nr 94/2019

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 18, 19 i 27 grudnia 2019 r. na rachunek Ackerman S.A. 194 akcje Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0194 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 9,23 zł.

Emitent posiada łącznie 4067 akcje własne stanowiące 0,4067 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 18,19 i 27 grudnia 2019 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20191227_N.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2019-12-27 14:25

Raport ESPI nr 93/2019

Uzupełnienie do drugiego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 92/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącego drugiego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przekazuje w załączeniu Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Ackerman S.A. wraz z formularzem oferty, który z przyczyn technicznych niezależnych od Spółki nie został dołączony do przekazanego raportu bieżącego ESPI nr 92/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Załącznik:
zaproszenie2.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2019-12-18 14:53

Raport ESPI nr 92/2019

Drugie zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 roku, działając na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Uchwała NWZA”), podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, w tym ceny i liczby nabywanych akcji własnych.

W uchwale Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2019 roku zostały ustalone w szczególności następujące warunki dotyczące przeprowadzania przez Spółkę skupu akcji w ramach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 stycznia 2019 roku („Skup”):

 1. Skup będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza alternatywnym systemem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 2. W okresie objętym upoważnieniem udzielonym na podstawie Uchwały NWZA Spółka skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, dotyczące łącznie maksymalnie 50.000 sztuk akcji własnych.
 3. Zaproszenie akcjonariusza do składania oferty sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu będzie publikowane na stronie internetowej Spółki oraz jako załącznik do raportu bieżącego informującego o skupie akcji własnych Spółki w ramach danego zaproszenia. Wzór zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu wraz z formularzem oferty sprzedaży akcji Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
 4. W przypadku nieotrzymania przez Spółkę w odpowiedzi na drugie zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu ofert obejmujących sprzedaż co najmniej 50.000 sztuk akcji, Zarząd Spółki może podjąć decyzję o skierowaniu kolejnego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu, określając przy tym cenę jednostkową sprzedaży akcji w ramach ofert składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na kolejne zaproszenie. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zakończenia Skupu pomimo nieosiągnięcia limitu 50.000 sztuk nabytych akcji własnych.
 5. Stosownie do § 4 Uchwały NWZA Skup przeprowadzany jest w celu przeznaczenia akcji w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo zadysponowania przez Zarząd Spółki w inny sposób z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, ww. uchwałą Zarząd Spółki ustalił następujące warunki skupu akcji własnych Spółki
w ramach drugiego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu:

 1. Zaproszenie zostaje udostępnione jako Załącznik do niniejszego raportu oraz na stronie internetowej Spółki.
 2. Zaproszenie dotyczy 50.000 sztuk akcji własnych.
 3. Cena jednostkowa akcji własnej Spółki w ramach drugiego zaproszenia wynosi 12 zł.
 4. Składanie ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na drugie zaproszenie będzie możliwe
  w okresie 18 grudnia 2019 r. – 15 stycznia 2020 roku.
 5. Rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków składania ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na drugie zaproszenie do składania ofert sprzedaży w ramach Skupu zawarte są w załączonym do niniejszego raportu Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki Ackerman S.A. wraz z formularzem oferty.

Załącznik:
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedaży_akcji_spólki_Ackerman_18.12.2019.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2019-12-18 10:58

Raport ESPI nr 91/2019

Zakończenie skupu akcji w ramach pierwszego zaproszenia

Zarząd spółki pod firmą Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 89/2019 informującego o przystąpieniu do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, informuje, że w okresie 3-13 grudnia 2019 roku Spółka otrzymała jedną ofertę sprzedaży 1.599 (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki za cenę jednej akcji wynoszącą 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Celem Zarządu spółki było skupienie 50.000 akcji spółki. Biorąc pod uwagę bardzo małą ilością akcji jakie zostały zaoferowane do sprzedaży Zarząd spółki odstąpił od przyjęcia oferty sprzedaży akcji w cenie 10 zł i postanowił w najbliższym czasie ogłosić drugie zaproszenie na zakup akcji po wyższej cenie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2019-12-18 10:44

Raport ESPI nr 90/2019

Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 3 grudnia 2019 r. na rachunek Ackerman S.A. 38 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0038 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 7,2 zł.

Emitent posiada łącznie 3873 akcje własne stanowiące 0,3873 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniu 3 grudnia 2019 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20191203_N.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2019-12-09 14:10